Okulistyka

Ogólnie o specjalizacji

Okulistyka To dziedzina medycyny zajmująca się budową, czynnościami, rozpoznawaniem schorzeń i leczeniem oczu. Zmysł wzroku - zdolność odbioru przez człowieka i zwierzęta bodźców świetlnych; u człowieka i zwierztą wyższych dostrzeganie i rozróżnianie przedmiotów, ich wielkości, kształów, barw i ruchu; narządem wzroku jest oko, receptorami pręciki i czopki siatkówki.
Astygmatyzm (niezborność wzrokowa) - Wada ta jest spowodowana przez niedokładnie kulistąpowierzchnią rogówki lub soczewki. Powoduje to, ż obraz widziany przez pacjenta jest nieostry (podobnie jak rozmyty obraz na poruszonym zdjęciu). Dotyka około połowy osób z wadąwzroku, występuje zazwyczaj z krótkowzrocznośią lub nadwzrocznością
  • Krótkowzroczność(Miopia, bliskowzroczność - Najbardziej powszechna obecnie wada. Polega na tym, ż wytworzony w oku obraz zostaje zogniskowany przed siatkówką pozostawiają zamazany widok padająy na siatkówkę W zdecydowanej więszośi przypadków krótkowzrocznośćjest wada nabytą(nieodpowiedni styl żcia, praca, komputer itp.)
  • Dalekowzroczność(hypermetropia, nadwzroczność - Wada, w której oko wykazuje tendencjędo ogniskowania obrazu poza siatkówką Więszośćludzi rodzi siędalekowidzami, z czasem wada u wielu osób ustęuje, by czasem ponownie siępojawićw okresie dojrzewania czy na starość Przyc- zyn tej wady upatruje sięw: niedostatecznej dłgośi gałi ocznej, odklejeniu siatkówki, nieelastycznej lub zbyt wypukłj soczewce, niedostatecznej akomodacji itd. Powoduje to niewyraźe widzenie zarówno z bliska, jak i z oddali.
  • Prezbiopia (starczowzroczność = Wada ta jest spowodowana starzeniem się oka - soczewka pogru- bia się i traci elastyczność co utrudnia zmianę ostrości widzenia. Łatwo zauważć osoby cierpiące na prezbiopię po tym, iż ta osoba czyta tekst z odległśc i ramienia, w przeciwnym razie obraz staje sięzamglony, boli głwa.
  • Choroba zezowa - Polega najczęśiej na nieprawidłwym ustawieniu gałk ocznych, czemu towarzyszązaburzenia widzenia. Najczęśiej wystęuje zez zbieży (gałi sąodchylone ku sobie), rzadziej rozbieży. Po trwająym dłgo zezie (najczęśiej jednos- tronnym), powstaje stopniowe niedowidzenie. Mogątemu zapobiec odpowiednie szkł korekcyjne, operacje przywracająe równowagęmięśiowąoraz ćiczenia percepcji, w celu wytworzenia obrazu obuoc- znego.
  • Jaskra - jest to choroba spowodowana przeważie utrudnieniami odpłwu cieczy wodnej i zwykle powodująa wzrost ciśienia wewnąrzgałowego (śódocznego). Jakra moż doprowadzićdo zaniku tarczy nerwu wzrokowego, czasem pomimo prawidłwego ciśienia ocznego.
  • Zaćma (katarakta) - Jest to zmęnienie soczewki. Zaćęocenia sięw oparciu o badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, "prześietlanie" oka wziernikiem (oftalmoskopem) i badanie ostrośi wzroku. W prawidłwym oku soczewka jest całowicie przeźoczysta i wpadająe do oka promienie śietlne, nie napotykają żdnej przeszkody docierajądo siat- kówki - powstaje w ten sposób wyraźy obraz obser- wowanego przedmiotu. Pojawiająe sięzmęnienia stanowiąprzeszkodędla prawidłwego widzenia.
  • Daltonizm - Przeważnie jest to wada wrodzona, objawia się zaburzonym widzeniem barw. Częto takie osoby widzą bardzo ostro, mimo zaburzonego postrzegania barw.